แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

 แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี