นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับภารกิจงานกองทุนพัฒนา ฝีมือแรงงาน รองรับไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ

 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี