Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบหนังสือรับรองผ่านการฝึกงาน

pll_content_description

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบหนังสือรับรองผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ให้แก่นางสาวธันย์ชนก แสงศรี และนางสาวจันทมณี ปิ่นทอง โดยฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

TOP