Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) นำคณะโดย นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัด ปจ., จัดหางานจังหวัด ปจ., สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปจ., ประกันสังคมจังหวัด ปจ., ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการ bubble and seal เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

          วันศุกร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2564 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) นำคณะโดย นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัด ปจ., จัดหางานจังหวัด ปจ., สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ปจ., ประกันสังคมจังหวัด ปจ., ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการ bubble and seal เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มลูกจ้างพนักงาน เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทางการจัดทำมาตรการฯให้กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ในส่วนของ 5 เสือแรงงาน ได้บูรณาการภารกิจการตรวจสถานประกอบกิจการด้านการบังคับใช้แรงงาน ทั้งแรงงานไทย, แรงงานต่างด้าว,  ตรวจสอบผู้หลบหนีเข้าเมืองและการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ไปพร้อมกันด้วย

ผลการตรวจสอบ ดังนี้

  1. สถานประกอบการ บริษัทจำกัด (มหาชน) ยูไนเต็ด เปเปอร์ ที่ตั้งเลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ประกอบกิจการ การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษลอนแข็งลูกฟูก

– ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 328 คน

  1.    สถานประกอบการ บริษัทจำกัดบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 188 หมู่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25230 ประกอบกิจการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

– ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 1451 คน ประกอบด้วย พนักงานประจำ 1389 พนักงาน MPS 62 คน

– พร้อมติดตามความก้าวหน้าของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดระดับประเทศในเดือนธันวาคม 2564 นี้

           จากผลการตรวจ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำ และให้แนวทางการจัดทำมาตรการฯ bubble and seal ในสถานประกอบการ ให้งดการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกัน และเน้นย้ำการตรวจ ATK ในสถานประกอบการและกำชับข้อสั่งการที่ทางภาครัฐฯกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP