Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

          นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบโปรแกรม ZOOM MEETING โดยมีนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

TOP