Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไตรมาส 1 ปี พ.ศ 2565( มกราคม –มีนาคม)

pll_content_description

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไตรมาส 1 ปี พ.ศ 2565( มกราคม –มีนาคม)

TOP