Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อติดตามบูรณาการงาน และประสานงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปร

pll_content_description

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี<span style="font-family: "TH

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561นางสาวภัททิรา นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อติดตามบูรณาการ


 

TOP