Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน

pll_content_description

     วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ    อาทิ การป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบการ/การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย/การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์และข้อเรียกร้อง การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยด้านอื่นๆ ในโรงงาน/การพัฒนาทักษะแรงงาน การกระตุ้นการจ้างงาน/การจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง สูงอายุ พิการ ฯลฯ โดยมีนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

TOP