Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) นำคณะโดย นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัด ปจ., จัดหางานจังหวัด ปจ., ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการ bubble and seal เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) นำคณะโดย นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัด ปจ., จัดหางานจังหวัด ปจ., ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลมาตรการ bubble and seal เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มลูกจ้างพนักงาน เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทางการจัดทำมาตรการฯให้กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ในส่วนของ 5 เสือแรงงาน ได้บูรณาการภารกิจการตรวจสถานประกอบกิจการด้านการบังคับใช้แรงงาน ทั้งแรงงานไทย, แรงงานต่างด้าว, ตรวจสอบผู้หลบหนีเข้าเมืองและการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ไปพร้อมกันด้วย

          ผลการตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

  1. สถานประกอบการ บริษัท เวลบิ้ลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 67 หมู่ 10 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ประกอบกิจการ การผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากโลหะ
  2. สถานประกอบการ บริษัท อินทรอนิกส์ จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 222 หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ประกอบกิจการ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

           จากผลการตรวจ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำ และให้แนวทางการจัดทำมาตรการฯ bubble and seal ในสถานประกอบการ ให้งดการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกัน และให้ตรวจ ATK สัปดาห์ละครั้ง และกำชับข้อสั่งการที่ทางภาครัฐฯกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP