Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

TOP