Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงาน

1.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3.ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4.ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย

ภารกิจสำนักงานแรงงาน

เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานจังหวัด

ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

แปลงนโยบายเป็นแนวทางปฎิบัติและประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ปฎิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

15
TOP