Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2563 ...

Mol-Thailand

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559 ...

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน รายปี 2559 ...

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2559 ...

TOP