Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์

  นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์

  แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  • นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวฉัตรพัสตร์ อนันวัตไพศาล

    นางสาวฉัตรพัสตร์ อนันวัตไพศาล

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

    นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

    นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล
   • ฝ่ายบริหาร

    ฝ่ายบริหาร

    ฝ่ายบริหาร
    • นางนภัสรพี คำสองสี

     นางนภัสรพี คำสองสี

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
46
TOP