Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีจะให้บริการใน ๓ ประเภทดังนี้

๑.การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร 

การรวมงานบริการด้านการให้ข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เพื่อให้ข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการก่อนที่เข้าสู่บริการอื่นซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๒.การให้บริการรับเรื่องส่งต่อ 

การให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป การให้บริการประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นเรื่องขอรับบริการหลายๆ เรื่องพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งมักจะใช้กับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องมีขั้นตอนเฉพาะที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันที

๓.การให้บริการเบ็ดเสร็จ

             การให้บริการตามคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการในสังกักระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

 

 

14
TOP