Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565 (งวดที่ 2) กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ    จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565 (งวดที่ 2) กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 สถานที่ : วัดโพธาราม (วัดทุ่งโพธิ์) ม.2 ต.ทุ่งโพธิ์    อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 คน ทำงาน 3 วัน ได้รับค่าตอบแทนการทำงานวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน ประสานงานพื้นที่โดย อาสาสมัครแรงงานตำบลทุ่งโพธิ์     นางสมจิตร เพชรพลอย

TOP