Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไตรมาส 2 ปี พ.ศ 2565( เมษายน –มิถุนายน)

pll_content_description

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไตรมาส 2 ปี พ.ศ 2565( เมษายน –มิถุนายน)

TOP