Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

pll_content_description

 วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 

 

TOP