Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

pll_content_description

TOP