Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

แกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอศรีมโหสถ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายระดับตำบลและหมู่บ้านชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

pll_content_description

         แกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอศรีมโหสถ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายระดับตำบลและหมู่บ้านชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและชุมชนในพื้นที่

TOP