Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มกราคม 2565
TOP