Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการเดินสายไฟภายในอาคารและเคลื่อนย้ายระบบสายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำขาตั้งFlowchartโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กุมภาพันธ์ 2565
TOP