Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2565

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวที สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเสียง และการตกแต่งสำหรับพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ บ้านโคกไม้ลาย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุฝึกพร้อมอุปกรณ์ สำหรับฝึกอาชีพการประกอบอาหารในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านโคกไม้ลาย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการเดินสายไฟภายในอาคารและเคลื่อนย้ายระบบสายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

24 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำขาตั้งFlowchartโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2565
TOP